Diagnoza logopedyczna

Diagnozowanie dziecka, osoby dorosłej rozpoczynam od:
 • obserwacji dziecka, osoby starszej, w celu rozpoznaniu możliwości komunikacyjnych;
 • rozmowy z rodzicami dziecka, osobami z rodziny.

Następnie, w zależności od deficytu rozwojowego dziecka, osoby starszej dokonuję analizy:

 • badania funkcji połykania;
 • badania funkcji oddychania;
 • badania budowy i sprawności narządów artykulacyjnych;
 • badania mowy - sprawności artykulacyjnej;
 • badania słuchu (orientacyjne);
 • badania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • sprawdzenie kompetencji językowej (nadawanie i rozumienie mowy w zależności od wieku)
 • inne badania, w zależności od potrzeb.

W określeniu diagnozy posługuję się różnorakimi testami logopedycznym, są to m.in.:

 • zapis mowy dziecka - nazywanie przedmiotów wg kwestionariusza obrazkowego - wersja własna;
 • test myślenia dziecka - M. Młynarska, T.Smereka;
 • test sprawności językowej - Z. Tarkowski;
 • test Khomsi - test rozumienia;
 • skala do badania kompetencji komunikacyjnej dzieci - M. Kielar - Turska, M. Ligęza, M.Białecka - Pikul;
 • karta oceny zdolności porozumiewania się dzieci od 3 miesięcy do 5 lat;
 • kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci głębiej upośledzonych umysłowo - E.M.Minczakiewicz;
 • kwestionariusz do badania słownictwa dzieci (w wieku od 5 - 10 lat) - E.M.Minczakiewicz;
 • karty obserwacji dziecka w poszczególnych sferach rozwoju (od 0 - 6 lat):
  • samodzielność;
  • nawiązywanie kontaktu i komunikowanie;
  • percepcja słuchowa;
  • funkcje poznawcze;
  • pobudzanie zmysłów i integracja zmysłowo - ruchowa;
  • duża motoryka;
  • mała motoryka;
  • somatognozja i rozumienie stosunków przestrzennych;
  • naśladowanie;
  • koordynacja wzrokowo - ruchowa.
 • Afa - skala - badanie mowy dziecka afatycznego - A.Paluch, E.Drewniak - Wołosz, L.Mikosza;
 • badanie słuchu fonematycznego i różnicowanie paronimów - I. Styczek;
 • skala umiejętności fonologicznych (sakala F) na podstawie "Prób percepcji słuchowej wyrazów" - B. Zakrzewska;
 • próby słuchu fonematycznego - B.Kaja;
 • test do badania poziomu analizy głoskowej - J.Nowak;
 • test do badania poziomu syntezy głoskowej - H.Piekarska;
 • "Chiński język" - badanie zdolności do różnicowania fonemów (słuchu fonemowego) struktury fonemowej oraz analizy i syntezy wyrazów bezsensownych - M.Bogdanowicz, E.Haponiuk;

 • badanie umiejętności czytania i pisania wg J. Cieszyńskiej;
 • wzory i obrazki - program rozwijający percepcję wzrokową - poziom podstawowy, średni i wyższy - M.Frostig, D.Horne;
 • test figur odwróconych - Ake W.Edfeldt;
 • test 14 figur geometrycznych - H.Spionek;
 • pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu - E.Górniewicz;
 • sprawdziany z pisania dla klas I, II, III - B.Kaja;
 • skala ryzyka dysleksji (SRD) - M.Bogdanowicz;
 • arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - komunikacja niewerbalna - K.Turek;
 • arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - komunikacja werbalna - A.Mazur;
 • zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu - W.Łucki;
 • kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania - M.Chęciek;
 • kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii - diagnoza i terapia jąkania - Z.Tarkowski;
 • afazja - test, ocena - diagnoza - terapia - M.Bitniok;
 • skala dyzartrii - S.J.Robertson;
 • karta badania motoryki artykulacyjnej - E.M.Minczakiewicz;
oraz:
 • kwestionariusz "Jaki jesteś" - M.Choynowski, E.Skrzypek;
 • test depresji dla dzieci - DTK P. Rossman;
 • skala umiejętności dla dzieci i młodzieży I.Matsona (Messy);
 • film - test (test stosunków rodzinnych) - R.Gillie;
 • arkusz zachowania "Dziecko w zabawie" E.M.Minczakiewicz