Logopedia

Mowa jest dźwiękowym porozumiewaniem się ludzi, które jest możliwe dzięki znajomości języka (kodu), który jest systemem wyrazów i reguł gramatycznych. Mowa dziecka spełnia istotną dla niej funkcję porozumiewania się tylko wtedy, gdy spełnia trzy warunki, a więc gdy dziecko:

  • formułuje wypowiedzi poprawne pod względem struktury gramatycznej
  • wymawia słowa w sposób zrozumiały dla otoczenia
  • zna znaczenie używanych słów.

Logopedia jest nauką o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wyniku jej braku.
Zadania logopedii dotyczą zatem:

  • kształtowania mowy u dzieci od pierwszych chwil życia
  • kształtowania mowy u dzieci z wadami słuchu
  • usuwania wad i zaburzeń mowy
  • dbałości o kulturę słowa.

Zobacz: