Diagnoza logopedyczna

Diagnozowanie dziecka, osoby dorosłej rozpoczynam od:

 • obserwacji dziecka, osoby starszej, w celu rozpoznaniu możliwości komunikacyjnych;
 • rozmowy z rodzicami dziecka, osobami z rodziny.

Następnie, w zależności od deficytu rozwojowego dziecka, osoby starszej dokonuję analizy:

 • badania funkcji połykania;
 • badania funkcji oddychania;
 • badania budowy i sprawności narządów artykulacyjnych;
 • badania mowy – sprawności artykulacyjnej;
 • badania słuchu (orientacyjne);
 • badania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • sprawdzenie kompetencji językowej (nadawanie i rozumienie mowy w zależności od wieku)
 • inne badania, w zależności od potrzeb.

W określeniu diagnozy posługuję się różnorakimi testami logopedycznym, są to m.in.:

 • zapis mowy dziecka – nazywanie przedmiotów wg kwestionariusza obrazkowego – wersja własna;
 • test myślenia dziecka – M. Młynarska, T.Smereka;
 • test sprawności językowej – Z. Tarkowski;
 • test Khomsi – test rozumienia;
 • skala do badania kompetencji komunikacyjnej dzieci – M. Kielar – Turska, M. Ligęza, M.Białecka – Pikul;
 • karta oceny zdolności porozumiewania się dzieci od 3 miesięcy do 5 lat;
 • kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci głębiej upośledzonych umysłowo – E.M.Minczakiewicz;
 • kwestionariusz do badania słownictwa dzieci (w wieku od 5 – 10 lat) – E.M.Minczakiewicz;
 • karty obserwacji dziecka w poszczególnych sferach rozwoju (od 0 – 6 lat):
  • samodzielność;
  • nawiązywanie kontaktu i komunikowanie;
  • percepcja słuchowa;
  • funkcje poznawcze;
  • pobudzanie zmysłów i integracja zmysłowo – ruchowa;
  • duża motoryka;
  • mała motoryka;
  • somatognozja i rozumienie stosunków przestrzennych;
  • naśladowanie;
  • koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Afa – skala – badanie mowy dziecka afatycznego – A.Paluch, E.Drewniak – Wołosz, L.Mikosza;
 • badanie słuchu fonematycznego i różnicowanie paronimów – I. Styczek;
 • skala umiejętności fonologicznych (sakala F) na podstawie „Prób percepcji słuchowej wyrazów” – B. Zakrzewska;
 • próby słuchu fonematycznego – B.Kaja;
 • test do badania poziomu analizy głoskowej – J.Nowak;
 • test do badania poziomu syntezy głoskowej – H.Piekarska;
 • „Chiński język” – badanie zdolności do różnicowania fonemów (słuchu fonemowego) struktury fonemowej oraz analizy i syntezy wyrazów bezsensownych – M.Bogdanowicz, E.Haponiuk;
 • badanie umiejętności czytania i pisania wg J. Cieszyńskiej;
 • wzory i obrazki – program rozwijający percepcję wzrokową – poziom podstawowy, średni i wyższy – M.Frostig, D.Horne;
 • test figur odwróconych – Ake W.Edfeldt;
 • test 14 figur geometrycznych – H.Spionek;
 • pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – E.Górniewicz;
 • sprawdziany z pisania dla klas I, II, III – B.Kaja;
 • skala ryzyka dysleksji (SRD) – M.Bogdanowicz;
 • arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – komunikacja niewerbalna – K.Turek;
 • arkusz obserwacyjny diagnozy funkcjonalnej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – komunikacja werbalna – A.Mazur;
 • zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu – W.Łucki;
 • kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania – M.Chęciek;
 • kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii – diagnoza i terapia jąkania – Z.Tarkowski;
 • afazja – test, ocena – diagnoza – terapia – M.Bitniok;
 • skala dyzartrii – S.J.Robertson;
 • karta badania motoryki artykulacyjnej – E.M.Minczakiewicz;

oraz:

 • kwestionariusz „Jaki jesteś” – M.Choynowski, E.Skrzypek;
 • test depresji dla dzieci – DTK P. Rossman;
 • skala umiejętności dla dzieci i młodzieży I.Matsona (Messy);
 • film – test (test stosunków rodzinnych) – R.Gillie;
 • arkusz zachowania „Dziecko w zabawie” E.M.Minczakiewicz