Niezakończony rozwój mowy a wady wymowy

Dzieci, u których obserwuje się niezakończony rozwój mowy lub wady wymowy należy zaliczyć do grupy ryzyka dysleksji. Niezakończony rozwój mowy to opóźnienie w opanowaniu artykulacji głosek. Głoski trudniejsze artykulacyjnie bywają opuszczane w wyrazach albo zastępowane przez łatwiejsze. Jeśli dziecko zastępuje głoskę trudną artykulacyjnie inną głoską znajdującą się w systemie głosek polskich, mamy do czynienia z niezakończonym rozwojem mowy.

O wadzie wymowy mówimy wówczas, gdy dziecko zastępuje głoski trudne artykulacyjnie głoskami, które nie istnieją w systemie fonetyczno – fonologicznym języka polskiego. Im dłużej utrwalany był nieprawidłowy sposób artykulacji danej głoski, tym trudniej zmienić ten mechanizm na nowy!