magbo system

Błąd wymowy a przejęzyczenie

Błąd wymowy to zakłócenie prawidłowej wymowy, realizacja fonemów niezgodna z normą ortofoniczną, przejawiająca się w postaci przestawiania (substytucji), opuszczania (elizja), zniekształcenia (deformacje), dodawanie głosek w wyrazie. Jako błąd wymowy można traktować odstępstwo od przyjętej normy wymawianiowej wynikającej z niewiedzy, złych nawyków, czy przyzwyczajeń. Jest wynikiem naśladowania nieprawidłowych wzorców (np.: mowy gwarowej). Wystarczy uświadomić sobie fakt błędu i go skorygować.
Przejęzyczenie, tzw. lapsus słowny ma charakter przypadkowy, doraźny. Pojawia się niezależnie od stopnia opanowania reguł gramatycznych.

W przypadku wady wymowy najczęściej nie istnieją warunki do prawidłowej wymowy, istnieje świadomość zaburzenia. Przy błędzie wymowy istnieją wszelkie warunki do prawidłowej wymowy, jednakże na wskutek braku świadomości popełnianych błędów odbiega ona od normy. Błędy językowe są zjawiskiem powtarzającym się, natomiast przejęzyczenia maja charakter doraźny.