magbo system

Prawa uczniów z dysleksją

Uczniowie z dysleksją rozwojową mają prawo do diagnozy, terapii, dostosowania formy nauczania i wymagań do ich poziomu.

W Polsce istnieją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów dyslektycznych. Gwarantują one prawo do:

  • wczesnej diagnozy;
  • wczesnej, specjalistycznej interwencji;
    • program i metody nauczania dostosowane do potrzeb, możliwości i stylu uczenia się;
    • udział w zajęciach terapii pedagogicznej (ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne);
  • dostosowania wymagań szkolnych i sposobu oceniania do możliwości ucznia (Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać wskazań zawartych w opinii wydanej przez poradnię);
  • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w wypadku uczniów ze stwierdzoną głęboką dysleksją (na wniosek rodziców, poparty pisemną opinią z poradni);
  • wyrównania szans podczas egzaminów (także sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matury).

Dziecko i jego rodzice sami powinni zdecydować, czy chcą skorzystać z przysługujących im uprawnień. Prawa uczniów z dysleksją to nie przywileje, ani zwolnienie od pracy, lecz okazja do stworzenia właściwych warunków do nauki i pracy dziecka.

Bibliografia:

Bogdanowisz M. Czabaj R., Jestem rodzicem dziecka z dysleksją – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy, Gdynia 2006